ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany FutureSafe a.s. ako prevádzkovateľom, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť FutureSafe a.s. so sídlom Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO: 53 090 063, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 11007/L

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Korešpondenčná adresa: FutureSafe a.s., Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Karlova Ves.
Email: info@futuresafe.sk
Telefón: +421 918 459 141

2. Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ poveril dohľadom nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov emailom na tisci@futuresafe.sk alebo písomne na adrese: Tomáš Štetiar, zodpovedná osoba, FutureSafe a.s., Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Karlova Ves.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie vymedzené účely:

3.1 Poskytovanie finančných služieb klientom, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej komunikácie a klientská zóna), manažérskych analýz a vybavovanie sťažností z titulu povolenia obchodníka s cennými papiermi.

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu a zároveň na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a krajina narodenia, telefón, email, štátna príslušnosť, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, daňový domicil, DIČ, bankový účet, podpis, vek, znalosti, skúsenosti s finančnými produktami, finančná situácia, sklon k riziku, investičný horizont, účel investície, investičná stratégia, geolokalizačné údaje atransakčné údaje, fotografia tváre, audiozáznamy (napríklad nahrávky hovorov s klientami) a kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu).

3.2 Účel spracúvania: overenie identifikácie klienta

Právny základ: prevádzkovateľ spracúva údaje na právnom základe osobitného predpisu.
Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: sprostredkovatelia, NBS, Finančná spravodajská jednotka, iné orgány verejnej správy vykonávajúce kontrolu nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi.
Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: Fotografia tváre.

3.3 Účel spracúvania: spracúvanie osobných údajov klientov v rámci účtovných dokladov a externého auditu.

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: účtovná spoločnosť, externý finančný audit, Finančná správa SR, Národná banka Slovenska, kontrolné orgány
Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.
Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, označenie spoločnosti (zamestnávateľa), údaje o transakciách (vykonané platby, prijaté prostriedky) a zostatku na karte.

3.4 Účel spracúvania: Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu.

Právny základ: súhlas dotknutej a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom, ktorý sleduje prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov existujúcich klientov za účelom priameho marketingu je ponuka produktov a služieb, ktoré sú podobné produktom a službách, ktoré klient už využíva.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom priameho marketingu aj na základe súhlasu dotknutej osoby vprípade, ak sa dotknutá osoba prihlásila na odoberanie marketingovej komunikácie (t. j. newsletter). Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: finanční agenti, poskytovatelia informačných technológií, marketingové agentúry v rozsahu analytických a štatistických ukazovateľov webu.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby – klienta je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby – osoby, ktorá sa prihlásila na odber marketingovej komunikácie je jej súhlas.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: email, tel.číslo.

3.7 Účel spracovania: uzatváranie, evidencia a správa zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej komunikácie a klientska zóna), manažérskych analýz a vybavovanie sťažností

Právny základ: Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je v časti zákonnou a v inej časti zmluvnou požiadavkou.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a krajina narodenia, telefón, email, štátna príslušnosť, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, daňový domicil, DIČ, či je alebo nie je rezident USA, americké daňové číslo, politicky exponovaná osoba, sankčná osoba, spôsob a jazyk komunikácie, bankový účet, podpis, vek, znalosti, skúsenosti, finančná situácia, sklon k riziku, investičný horizont,účel investície, ekonomický profil, kategória AML rizika, investičná stratégia,geolokalizačné údaje a transakčné údaje, informácie o zdravotnom stave klienta poskytnuté za účelom poistenia, informácie o typoch fondov starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia a oprávnených osobách vyplývajúcich z týchto zmlúv, fotografia tváre, biometrické údaje (napríklad charakteristika hlasu, tváre alebo podpisu), audiozáznamy (napríklad nahrávky hovorov) a kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu).

3.8 Účel spracovania: spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Právny základ: zmluvné a predzmluvné vzťahy

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: poskytovatelia informačných technológií

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto a krajina narodenia, štátna príslušnosť, telefónne číslo, email, údaj o vzdelaní, pracovná história a iné údaje uvedené v životopise.

3.9 Účel spracovania: marketingová komunikácia v rámci pozývacích kampaní 

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: poskytovatelia informačných technológií.

Osobné údaje nie sú získané priamo od dotknutej osoby, ale od inej osoby, ktorá si myslí, že by dotknutá osoba mala záujem o služby prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vždy informuje dotknutú osobu o zdroji od ktorého osobné údaje získala.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: email, tel.číslo.

3.10 Účel spracovania: plnenie povinností obchodníka s cennými papiermi v súvislosti s kategorizáciou klientov, získavaním informácií týkajúcich sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií podľa zákona o cenných papieroch

Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: finančné inštitúcie poskytujúce finančnú službu, Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, súdy, externý finančný audit, poskytovatelia informačných technológií.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Prevádzkovateľ vykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

Osobné údaje spracúvané na tento účel sú získavané prostredníctvom investičného formuláru na stránke Futuresafe. Odpovede vyhodnocuje technické zariadenie, ktoré zaradí na základe prednastaveného algoritmu dotknutú osobu do jednej z jedenástich kategórií podľa ich vzťahu k investovaniu. Technické zariadenie takisto navrhne dotknutej osobe investičný plán, ktorý dotknutá osoba môže akceptovať alebo modifikovať (v rámci limitov prednastavených Futuresafe). Kedykoľvek sa dotknutá osoba môže vrátiť k investičnému dotazníku a svoje odpovede zmeniť.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: znalosti a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, finančnú situáciu klienta alebo potenciálneho klienta vrátane investičných cieľov a schopnosti klienta znášať stratu.

4. Spracúvanie biometrických údajov – biometrická charakteristika tváre

Pri uzatváraní obchodného vzťahu s klientom má prevádzkovateľ povinnosť podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu vykonať overenie identifikácie klienta.

Prevádzkovateľ umožňuje overenie identifikácie viacerými spôsobmi: za použitia systému tvárovej biometrie alebo bez nej.

V prípade, ak sa klient rozhodne využiť systém tvárovej biometrie bude vyzvaný na naskenovanie svojho dokladu totožnosti, vyhotoveniu tzv. selfie fotografie a vykonaniu testu živosti, ktorý pozostáva z toho, že klient bude sledovať na monitore svojho koncového zariadenia (mobil, laptop) náhodne sa pohybujúcu bodku. Systém následne vyhodnotí, či osoba na doklade totožnosti je identická s osobou, ktorá si urobila selfie fotografiu a vykonala test živosti. Ak sa klient rozhodne využiť systém tvárovej biometrie za účelom overenia jeho identifikácie, upozorňujeme klienta, že jeho údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po zákonom stanovenú dobu. Právny základom spracúvania biometrických údajov je osobitný zákon.

Overenie identifikácie je možné vykonať aj iným spôsobom (bez spracúvania biometrických charakteristík tváre). V tomto prípade dotknutá osoba len vypíše osobné údaje zo svojho dokladu totožnosti do online formuláru a následne po uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom bude klient vyzvaný, aby vykonal kroky smerujúce k overeniu identifikácie, najmä k zaslaniu scanu dokladu totožnosti a výpisu z účtu v inej banke a následne k uskutočneniu prevodu z predmetného účtu v inej banke na účet prevádzkovateľa.

5. Právny základ na spracúvanie osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je najmä osobitný zákon, uzatvorenie a plnenie zmluvy, oprávnený záujem (v prípade priameho marketingu vo vzťahu k existujúcich klientom) a súhlas dotknutej osoby (v prípade priameho marketingu vo vzťahu k osobám, ktoré sa prihlásili na odber marketingovej komunikácie).

Prevádzkovateľ pôsobí na vysoko regulovanom finančnom trhu, z čoho mu vyplýva viacero povinností, ktoré mu ukladajú osobitné predpisy. Preto Vaše údaje spracúvame aj v prípadoch, ak nám túto povinnosť ukladá osobitný zákon, najmä/nie však výlučne:

• zákon 566/2011 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
• zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
• zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
• smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 600/2014/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi
• zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
• zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach nariadenie 2017/565 ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
• zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií a finančných účtoch na účely správy daní, opatrenia a metodické usmernenia Národnej banky Slovenska

6. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, ako aj do tretích krajín ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov za predpokladu, že prevádzkovateľ prijal opatrenia za zabezpečenie ochrany osobných údajov.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom č.566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch, t. j. počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu na nevyhnutne potrebný čas, maximálne však po dobu 10 rokov, pokiaľ právne predpisy nestanovujú inak.

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený resp. do odvolania súhlasu.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, budú osobné údaje spracúvané dovtedy než dotknutá osoba bude namietať predmetné spracúvania.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva aj z ďalších zákonov uvedených v bode 5, na základe ktorý sme povinný uchovávať záznamy nasledovne:

– zákon č. 297/2008 v zmysle §19 ods. 2 počas 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a v zmysle §19 ods. 3 dlhšie ako 5 rokov a ak o to požiada finančná spravodajská jednotka lehota ďalších 5 rokov (max. však 10 rokov),
– zákon č. 595/2003 v zmysle lehôt uvedených v § 39 a § 40 tohto zákona v závislosti od zdaňovacieho obdobia,
– zákon č. 359/2015 v zmysle § 19 ods. 3 tohto zákona – 10 rokov od konca kalendárneho roka v ktorom sa údaje v zmysle zákona resp. FATCA oznámili,
– zákon č. 431/2002– v zmysle §35 ods. 3 tohto zákona – 10 rokov po roku ktorého sa dokumentácia týka,

8. Práva dotknutej osoby

– zákon č. 186/2009 – finančný agent najmenej počas 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
– zákon č. 395/2002– 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dané dokumenty týkajú, NBS môže určiť aj dlhšiu lehotu,
– nariadenie 2017/565/EÚ – v zmysle čl. 73 najmenej počas trvania vzťahu s klientom, v zmysle čl. 76 ods. 8 – 5 rokov, na žiadosť príslušných orgánov 7 rokov,
– nariadenie 600/2014/EÚ – v zmysle čl. 25 ods. 1 – údaje o všetkých pokynoch a transakciách 5 rokov.

 V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám prináležia práva popísané nižšie. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Jedná sa o informácie o tom aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať. Máte tiež právo požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že FutureSafe o Vás spracúva nesprávne, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu. Je pre nás dôležité, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý. Na základe Vami poskytnutých opravených alebo aktuálnych informácií opravíme osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. 

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

• údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
• odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
• namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo za určitých podmienok požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v prípade, ak:

• sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
• spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
• už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov
• v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami

V týchto prípadoch Futuresafe Vaše osobné údaje nevymaže, ale označí ich a obmedzí ich spracúvanie pre niektoré účely.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Právo namietať máte aj v prípade, ak dochádza k automatizovanému spracúvaniu Vašich osobných údajov, na základe ktorého môže dôjsť k rozhodnutiu, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás inak významne dotýka.

V prípade namietania spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na právnom základe oprávneného záujmu Futuresafe, posúdi Futuresafe situáciu na základe Vami poskytnutých informácií a bude Vás informovať o tom, či v konkrétnej situácii prevažuje oprávnený záujem Futuresafe a spracúvanie bude naďalej pokračovať alebo prevažujú práva Vás ako dotknutej osoby a spracúvanie bude zastavené.

Právo odvolať súhlas

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe Vášho súhlasu, máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na platnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.

Právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk

Ako si uplatniť vaše práva

Voči Futuresafe si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, a to zaslaním emailovej správy na adresu tisci@futuresafe.sk alebo písomne na adrese: Tomáš Štetia, zodpovedná osoba, FutureSafe a.s., Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Karlova Ves.

Vašej žiadosti prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Futuresafe oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby aj v iných prípadoch.

9. Cookies

Webové stránky Futuresafe používajú cookies. Viac informácii o cookies nájdete tu.

 

Menu